Obchodní, dodací a platební podmínky, reklamační řád

Upozornění pro zákazníky:
Provoz a expedice eshopu je pozastavena,
žádné objednávky nejsou až do odvolání vyřizovány!

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.nausnice-sperky.cz. (vzor)

V rámci těchto Obchodních podmínek jsou definovány povinnosti a práva prodávajícího (provozovatele serveru www.nausnice-sperky.cz) a nakupujícího.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy, které obchodní podmínky neupravují, se řídí zákonem č.  40/1964 Sb. – Občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb. - Zákon o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších právních předpisů.

Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající je XXX se sídlem Ulice, PSČ Město, IČ: xxxxxxxx.
 2. Prodávající je povinen vyřídit závaznou objednávku, odeslat a dodat objednané zboží na adresu kupujícího v termínu uvedeném v dodacích podmínkách prodávajícího. Objednávka se stává závaznou po zadání do objednávkového systému. Objednávka je návrhem kupní smlouvy.
 3. Prodávající má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že není schopen zboží dodat v požadovaném množství. V tomto případě je prodávající povinen kupujícího o této skutečnosti bez odkladu informovat na uvedenou e-mailovou adresu, popřípadě telefonicky na uvedeném telefonním čísle.

Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je zákazníkem internetového obchodu www.nausnice-sperky.cz.
 2. Kupující objednáním zboží v internetovém obchodě podává návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva samotná je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 3. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pokud je zjištěno poškození, je prodávající povinen bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvést do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to  podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
  Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují.
 4. Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat poučení o péči o šperky a následně se těmito informacemi důsledně řídi. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.
 5. Kupující má na základě ustanovení zákona č. 367/200 Sb., odstavec 6 právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží poslat nejpozději 14. den od převzetí zpět. Po obdržení a překontrolování stavu zboží vrátí prodávající kupujícímu jím uhrazenou částku (bez poštovného) bez zbytečného odkladu a to převodem na účet. Rozhodne-li se kupující pro tento způsob odstoupení od kupní smlouvy, musí do průvodního dopisu uvést jak tento záměr, tak číslo účtu, na který požaduje peníze vrátit.

Odstoupením se smlouva od počátku ruší. Dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli tak vrátí nebo nahradí veškerá přijatá plnění. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném, než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).

Odstoupení od smlouvy – postup

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 1. Kontaktujte nás (viz. kontakt) se žádostí o odstoupení od smlouvy s uvedením data nákupu s Vaším číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.
 2. Pokud jste již zboží obdrželi a převzali, zašlete jej zpět na naši adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:
  • zboží musí být v původním obalu
  • zboží musí být nepoškozené
  • zboží musí být kompletní
  • zásilka musí obsahovat doklad o koupi
 3. Zboží prosím posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám.
 4. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů pro fyzickém obdržení zboží.
 5. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Dodací a platební podmínky

Termín a způsob dodání

Zboží expedujeme podle dostupnosti od dodavatele na jakoukoliv adresu v ČR. Expediční lhůta zboží (doba od objednávky k odeslání z našeho skladu) je u každého výrobku uvedena. Je-li expedice delší než je uvedeno, zákazník je okamžitě informován e-mailem.

Po odeslání objednávky od nás obdržíte potvrzovací email. Upozorňujeme, že potvrzovací e-mail může být SPAM filtrem některých e-mailových klientů automaticky odfiltrován. Pokud jste učinili objednávku a dosud Vám potvrzovací email nedošel, prosíme, kontaktujte nás na telefonním čísle +420 xxx xxx xxx  nebo emailu info@nausnice-sperky.cz.

Součástí každé zásilky je daňový doklad a poučení o péči o šperky.

Ceny

Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě www.nausnice-sperky.cz jsou konečné vč. DPH. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky
Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za  platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

Způsoby platby a dodání zboží

Zásilka Vám bude doručena prostřednictvím České pošty na dobírku. Cena za doručení je 90 Kč s DPH. Dopravné a balné Vám nebude účtováno při objednávce zboží nad 1 500 Kč s DPH.

Reklamační řád

 1. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
 2. Zákonem stanovená lhůta na vyřízení reklamace je 30 dní. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy.
 3. Na veškeré zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců.
 4. Při uplatnění práv z vad je kupující povinen se prokázat průkazným dokladem pro reklamaci (např. daňovým dokladem).
 5. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem, a případně se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.
 6. V případě doručení objednaného zboží je kupující povinen zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.
 7. Při dodání zboží jeho doručením na zadanou adresu je kupující povinen překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí od osoby provádějící doručení a zjevné vady zboží je povinen reklamovat u prodávajícího ihned, nejpozději následující den po převzetí zboží. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.
 8. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:
  • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží , není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí.
  • jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.
 9. Záruka se nevztahuje na následující případy:
  • na vady šperku vzniklé v důsledku opotřebení způsobeného obvyklým užíváním viz. Zákon č.136/2002 Sb. § 619 odst. 2 jako jsou např. poškrábání, oxidace stříbra, otěr rhodiování stříbrného šperku, vypadnutí kamenu atd.
  • na vady šperku způsobené nevhodným zacházením nebo mechanickými vlivy, jakými jsou např. přetržení řetízků a náramků nebo jejich natažení, deformace prstenů, ohnutí a následné ulomení dříku náušnic, ztrhání závitu, rozbití kamenu nebo sklodoplňku.
 10. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).
 11. Zboží na reklamaci zasílejte na adresu: Firma - reklamační oddělení, Ulice čp., PSČ Město.
 

Vyhledávání

 
Přihlášení

Zapomenuté heslo
Registrace

Nákupní košík
 • Váš nákupní košík je prázdný
 • Váš nákupní košík je prázdný